Elaproof Indoor bruksanvisning

Betingelser og lagring

ElaProof skal påføres ved temperaturer over +10 °C (luft og overflate) og en relativ luftfuktighet på under 80 %.

Produktet kan også brukes på nye betongunderlag med gjenværende restfuktighet. I dette tilfellet er det maksimale fuktighetsinnholdet 90 % RH målt ved vurderingsdybde A, i henhold til instruksjonene i RT-kort 103333 (dette gjelder i Finland, sjekk lokale instruksjoner). Betongoverflaten må være tørrere enn vurderingsdybde A på belegningstidspunktet. Hvis det dreier seg om et betongunderlag som har blitt vått i ettertid, for eksempel på grunn av regn, skal fuktighetsinnholdet være maks. 85 % RF på vurderingsdybde A og maks. 75 % RF på betongoverflaten. Tette underlag som metall og filt skal være tørre på belegningstidspunktet.

Produkttemperaturen må være +10 til +30 °C når produktet herder og filmer. Produktet må ikke fryse under transport eller lagring, eller oppbevares i direkte sollys eller ved temperaturer over +40 °C. Produktet bør oppbevares i forseglede forpakninger for å hindre fordampning av vann.

Overflate

Det må sikres at underlaget og konstruksjonene er egnet for lufttetting. ElaProof Indoor’s egnethet for plattformen bør testes på stedet. Underlaget må være solid, sterkt, jevnt og uten sprekker, slik at det ikke er noen luftvei fra underlaget utenfor tetningen. Hulrom og sprekker større enn 2 mm i underlaget fylles eller avrettes med ElaProof Indoor opp til 10 mm tykkelse eller annen elastisk masse (ikke akryl), polyuretan eller filler. Fuktighetsinnholdet i betongunderlaget bør ikke overstige 90 % RF.

Rengjøring av overflaten

Alle ikke-klebende lag fjernes fra overflaten. Overflaten må være fri for smuss, støv, løst vann og annet løst materiale. Overflaten rengjøres for sementlim, for eksempel ved sliping.

Grunning av underlaget

ElaProof Primer brukes på porøse overflater for å sikre vedheft. ElaProof Primer fortynnes med vann i forholdet 1 del primer til 2 deler vann (1:2). Forbruket av primeren avhenger av underlaget og påføres på en slik måte at alt stoffet absorberes i underlaget. Grunningen får tørke i 1-4 timer avhengig av forholdene. ElaProof Primer brukes spesielt på porøse, støvete eller på annen måte vanskelige å rengjøre overflater. Det er en god idé å teste primerens egnethet på underlaget separat før montering, for eksempel ved hjelp av triangulering og strekkfasthetstester på den monterte beleggmodellen.

Påføring

ElaProof Indoor må blandes grundig før påføring. Det anbefales å påføre ElaProof Indoor først for å tette sammenføyningene og deretter behandle de plane overflatene. Nøye installasjonsarbeid sikrer et funksjonelt resultat.

Sammenføyninger

Tetningsprinsippene for skjøtene er vist på tegningen ElaProof Indoor lufttettingsdetaljer. For skjøter med mulige bevegelser brukes ElaProof Base Fabric. I konstruksjoner uten bevegelser, for eksempel i gamle konstruksjoner der det allerede har oppstått uttørkingskrymping og fordypninger, kan installasjonen utføres uten armeringsduk. Vi anbefaler likevel å bruke Base Fabric.
Tetningen overlappes på overflatene som skal tettes.

  • på betongoverflater minst 30 mm
  • på treoverflater minst 15 mm

Bruk av ElaProof Base Fabric til tetting

Påfør en stor mengde ElaProof Indoor belegg på den rengjorte, plane overflaten med en sparkel eller pensel slik at massen fester seg til hele underlaget. I konstruksjoner der det er mulig med bevegelser, presses ElaProof Base Fabric inn i den våte massen, for eksempel med en spatel, slik at det ikke blir luft mellom armeringsduk og underlaget. Påfør et 2. strøk med ElaProof Indoor på toppen av Base Fabric slik at den holder seg på plass og er dekket hele veien. Det er enklest å påføre det andre strøket ElaProof Indoor etter at det første strøket har tørket. Base Fabric skjøter overlappes med minst 30 mm, og duken limes med ElaProof Indoor på den underliggende duken. Vær spesielt oppmerksom på at hjørner og gjennomføringer er tette.

Tetting uten Base Fabric

I konstruksjoner der det ikke forekommer bevegelse, tettes det to ganger med ElaProof Indoor belegg til en tykkelse på minst 0,5 mm av den endelige tørre filmen. Påfør en stor mengde ElaProof Indoor-tetningsmasse på den rengjorte, plane overflaten med en spatel eller pensel slik at massen fester seg til underlaget hele veien. La det første laget tørke før du legger på det andre laget. Vær spesielt oppmerksom på at hjørner og gjennomføringer er tette. Overflaten er berøringstørr etter 3-4 timer og gangsikker etter 15 timer (20 °C, RH 45 %, 1 l/m²).

Tetting av plane overflater

ElaProof Indoor påføres på plane overflater med sparkel, rulle, pensel eller spray. Det kan være nødvendig med flere lag for å oppnå tilstrekkelig filmtykkelse på vegg, tak eller andre flytende overflater. Det anbefales å påføre neste strøk etter minst 3 timer. Anbefalt materialforbruk er totalt 1,0 – 1,4 l/m². Overflaten er berøringstørr etter 3-4 timer og gangsikker etter 15 timer (20 °C, RH 45 %, 1 l/m²).

Krav

Vellykket lufttetthet krever en tørrfilmtykkelse på minst 0,5 mm, noe som på en flat overflate tilsvarer et materialforbruk på 0,8 l/m². Det ferdige belegget må ha god vedheft til underlaget hele veien. Materialet skal være godt bundet, og det skal ikke være hull i belegget. Verifisering av vellykket lufttetthet krever vanligvis kvalitetssikring, som for eksempel kan utføres med markørtester i henhold til det finske RT-kortet – RT 14-11197.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøyene med vann.

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy