ElaProof IEC-järjestelmän korjaustapaehdotus

Haitta-aineiden ja alustasta nousevan kosteuden hallinta

Alustan kunnostus

Riittävä veto- ja puristuslujuus on keskeinen tekijä kapselointiaineiden toimivuudessa. Betoni- tai tasoitealustan on oltava kestävä ja puristuslujuuden riittävä. Alustamateriaalin vetolujuus tarkastetaan EN 1542 standardin mukaisesti ja vetolujuu- den tulee olla >1,5 N/mm2 (1,5 MPa). Puristuslujuus tarkas- tetaan EN 12504-2 standardin mukaisesti ja puristuslujuuden tulee olla >25 N/mm2 (25 MPa).

Alustan tulee olla puhdas, riittävän kuiva ja vapaa kaikista epäpuhtauksista kuten lika, öljy, rasva, heikot pinnoitteet ja pintakäsittelyt. Tarvittaessa heikot kerrokset poistetaan riittävän tehokkailla mekaanisilla menetelmillä kuten hionta, jyrsintä tai sinkopuhallus. Kapseloinnin osalta paras lopputulos saavutetaan, mikäli se toteutetaan puhtaalle betonipinnalle, jonka karkeus vastaa puuhierrettyä betonipintaa.
Puhdistuksen jälkeen betonilattiassa ilmenevät mahdolliset halkeamat injektoidaan EN 1504-5 standardin täyttävällä injektiohartsilla esim. HYDROPOX EP1.

Diffuusiosuojaus / pohjustus

Kaikissa käyttötarkoituksissa puhdistettu alusta käsitellään ensin VIASOL EP-T703 epoksipohjusteella. Betonialustan suurin sallittu kosteus voi olla 97% RH. Pohjustushetkellä betoni-pinnalla ei saa olla vapaata kosteutta, eikä betonin huokosissa vettä.

Haitta-aineiden hallintaan liittyvissä käyttötarkoituksissa VIASOL EP-T703 epoksipohjustetta käytetään min. 300 g/m2.
Jos alustan suunnasta on odotettavissa kosteuden nousua, suosittelemme toisen VIASOL EP-T703 kerroksen levittämistä. Tarvittaessa toinen levityskerta tulee toteuttaa 12-24 h kuluessa. Toisen kerroksen menekki min. 200 g/m2, jolloin diffuusiosulun kokonaismenekki on min. 500 g/m2.
Sekoita VIASOL EP-T703 epoksipohjusteen A- ja B komponentit sekoittimella keskenään, sekoitusaika 2-3 minuuttia. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa pohjusteeseen sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.

Kaada seosta lattialle ja levitä teräslastalla tai kumilastalla. Telaa levitetty pohjuste tämän jälkeen lyhytnukkaisella telalla yhtenäisen kalvon muodostavaksi kerrokseksi. Tarvittaessa epoksipohjuste voidaan nostaa seinälle n. 50 mm korkeuteen parantamaan tiivistyskäsittelyn tartuntaa.

Kaikki jatkokäsittelyt epoksipohjusteen päälle on suoritettava 12-24 h kuluessa viimeisen epoksipohjustekerroksen levityksestä. Mikäli jatkokäsittely suoritetaan edellä mainitun aikavälin jälkeen tulee epoksipohjusteen pinta avata hiomalla tai vaihtoehtoisesti epoksipohjusteeseen voidaan sirotella tartunnaksi kvartsihiekkaa 0,3-0,8 mm raekoolla min. 800 g/m2.

Tiivistykset

Kaikkien rakenteellisten liitos- ja rajakohtien kuten lattian ja seinän liitos, läpiviennit, pilarit yms. tiivistykset toteutetaan ELAPROOF INDOOR + ELAPROOF TUKIKANGAS yhdistelmällä.

Ennen tiivistysten aloittamista ELAPROOF INDOOR tulee sekoittaa. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.

Levitä ELAPROOF INDOOR tiivistysmassaa siveltimellä ja paina ELAPROOF TUKIKANGAS kiinni tuoreeseen massaan siten, että kaikki ilma poistuu tukikankaan alta. Sivele päälle toinen kerros ELAPROOF INDOOR massaa.

Yhden juoksumetrin (1 jm) tiivistys vaatii n. 0,15 l ELAPROOF INDOOR-massaa.

Mikäli tiivistettävät läpiviennit mahdollistavat valmiiksi muotoillun läpivientikappaleen pujottamisen läpiviennin päältä kaulukseksi, voidaan läpivientikappaleet muotoilla tarvittaessa esim. N1 tai N2 luokan geo-tekstiilistä leikkaamalla, ellei ELAPROOF TUKIKANGAS ole riittävän leveä läpiviennin toteuttamiseen.

Anna ELAPROOF INDOOR tiivistyksen kuivua min. 5 h ennen jatkokäsittelyjä.

Haitta-aineiden sulku

Varsinainen VOC- ja PAH-yhdisteiden sulku toteutetaan VIASOL PU-C500 Polyuretaanipinnoitteella. VIASOL PU-C500 pinnoitteen menekki haitta-aineiden hallinnassa on min. 1.000 g/m2.
Mikäli kapselointi halutaan jättää viimeiseksi pinnaksi, tulee VIASOL PU-C500 pinnoitetta levittää min. 2.200 g/m2 ja pinnoitteen päälle levitetään lopulliseksi kulutuskerrokseksi ELACOAT TopCoat tai ELACOAT TopCoat RAL -pintalakka.
Sekoita VIASOL PU-C500 Polyuretaanipinnoitteen A komponenttia ensin 1-2 minuuttia. Sekoita tämän jälkeen A- ja B komponentit sekoittimella keskenään, sekoitusaika 2-3 minuuttia. Käytä sekoittimessa vispilää, joka ei vie ilmaa pohjusteeseen sekoituksen yhteydessä esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilät.

Kaada VIASOL PU-C500 alustalle ja levitä säätö- tai hammaslastalla, joka jättää alustaan tarvittavan kerrospaksuuden. Piikkitelaa pinnoite levityksen jälkeen etenkin jos pinnoite jää viimeiseksi pinnaksi. Huolehdi, että VIASOL PU-C500 pinnoite ulottuu levityksen jälkeen kokonaan lattian ja seinän liitoskohtaan asennetun ELAPROOF INDOOR tiivistyksen päälle lattiapinnan osalta.

Mahdolliset jatkokäsittelyt VIASOL PU-C500 pinnoitteelle tulee suorittaa 24 h kuluessa levityksestä. Mikäli edellä mainittu aika ylitetään, tulee VIASOL PU-C500 pinnoitteen pinta karhentaa esim. verkkohionnalla.

Huom! VIASOL PU-C500 pinnoitteeseen perustuvaa haitta-aineiden hallintajärjestelmää ei voi käyttää öljyhiilivetyjä sisältävien haitta-aineiden hallintaan!

Muut pintakäsittelyt

1.000 g/m2 VIASOL PU-C500 pinnoitteen menekillä toteutettu haitta-aineiden hallintajärjestelmä voidaan päällystää keraamisella laatalla ja kelluvilla tai alustaan liimattavilla lattianpäällysteillä. Keraamiset laatat kiinnitetään sementtiperustaisella kiinnityslaastilla, joka täyttää vähintään EN 12004 standardin vaatimustason C2, S1.

Kelluvia tai alustaan liimattavia lattianpäällysteitä käytettäessä, tulee haitta-aineiden hallintajärjestelmä tasoittaa itsesiliävällä matala-alkalisella EN 13813 standardin täyttävällä lattiatasoitteella.

Kiinnityslaastien tai sementti-/kipsipohjaisten lattiatasoitteiden tartunta haitta-aineiden hallintajärjestelmän pintaan voidaan toteuttaa tarkoitukseen soveltuvilla erikoispohjusteilla esim. CASCO FLOOR EXPERT VD SUPER, kun laastipedin tai lattiatasoitteen kerrospaksuus on <10 mm.

Paksummissa laastipedeissä tai lattiatasoitteen kerrospaksuuksissa tartunta on suositeltavaa toteuttaa hiekkasirottelulla, jolloin 0,3-0,8 mm tai 0,7-1,2 mm raekoossa olevaa hiekkaa sirotellaan tuoreeseen VIASOL PU-C500 pinnoitteeseen
n. 3 kg/m2.

Pinnoitteen kuivuttua ylimääräinen hiekka poistetaan ja suoritetaan tarvittava jatkokäsittely. Hiekasta paljaita pinnoitealueita ei saa esiintyä!

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 01/2023 | JK

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy