ElaProof Indoor H käyttöohje

Olosuhteet ja säilytys

ElaProofin käyttölämpötila (ilma ja pinta) yli +10 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.

Tuotetta on mahdollista käyttää myös uusilla betonialustoilla, joissa on vielä jäännöskosteutta jäljellä. Tällöin max. kosteuspitoisuus on 90 % RH mitattuna arviointisyvyydestä A, RT-kortin 103333 ohjeiden mukaisesti. Betonin pintaosien tulee tällöin olla arviointisyvyyttä A kuivempia pinnoitushetkellä. Mikäli kyseessä on betonialusta, joka on jälkikäteen kastunut esim. sateen vaikutuksesta, tulee kosteuspitoisuuden olla arviointisyvyydessä A max. 85 % RH ja betonin pintaosan kosteuspitoisuus max. 75 % RH. Tiiviiden alustojen kuten pelti ja huopa tulee olla kuivia pinnoitushetkellä.

Tuotteen sitoutuessa ja kalvottuessa tulee lämpötilan olla +10 – +30°C. Tuote ei saa jäätyä kuljetuksen tai varastoinnin aikana eikä sitä saa säilyttää suorassa auringonvalossa tai yli +40°C lämpötilassa. Tuote tulee säilyttää suljetussa pakkauksessa veden haihtumisen estämiseksi.

Alusta

Alustan ja rakenteiden soveltuvuus ilmatiivistykselle on varmistettava. ElaProof Indoor H:n soveltuvuus alustalle kannattaa testata paikan päällä. Alustan tulee olla kiinteä, luja, yhtenäinen ja halkeilematon, jotta alustasta ei jää ilmareittiä tiivistyksen ulkopuolelle. Alustassa olevat 2 mm suuremmat kolot ja raot täytetään tai tasoitetaan ElaProof Indoor H:lla 10 mm paksuuteen asti tai muulla elastisella massalla (ei akryylia), polyuretaanilla tai tasoitteella. Betonialustan kosteuden ei tulisi olla yli 90 RH %.

Alustan Puhdistus

Alustasta poistetaan kaikki tartuntaa heikentävät kerrokset. Alustan tulee olla puhdas liasta, pölystä, irtovedestä ja muusta irtoaineksesta. Alusta puhdistetaan sementtiliimasta esimerkiksi hiomalla.

Alustan pohjustus

Tartunnan varmistamiseksi käytetään huokoisilla pinnoilla ElaProof Primer pohjustusta. ElaProof Primer ohennetaan vedellä suhteessa 1 osa pohjustetta ja 2 osaa vettä (1:2). Primerin menekki riippuu alustasta ja levitetään siten, että kaikki aine imeytyy alustaan. Primerin annetaan kuivua 1-4 h olosuhteista riippuen. ElaProof Primeria käytetään erityisesti huokoisilla, pölyisillä tai muutoin vaikeasti puhdistettavilla pinnoilla. Primerin soveltuvuus alustalle on hyvä testata erikseen ennen asennusta, esimerkiksi asennetusta pinnoitemallista tehtävillä kolmioviilto- ja vetolujuuskokeilla.

Asennus

Ennen asennusta sekoita ElaProof Indoor H huolellisesti esim. porakoneeseen kiinnitetyllä lankavispilällä. Sen ominaisuudet vähentävät merkittävästi ilman muodostumista tuotteeseen. Suositeltavaa on asentaa ElaProof Indoor H ensin liittymien tiivistykseen ja sen jälkeen käsitellä tasopinnat. Huolellinen asennustyö varmistaa toimivan lopputuloksen.

Mahdollista levittää myös kostealle betonialustalle. Max. jäännöskosteus 90 % RH arvostelusyvyydestä A.

1. Liittymät

Liittymien tiivistysperiaatteet on esitetty kuvina ElaProof Sisäilmaratkaisut-esitteessä.
Liittymissä, joissa on mahdollisia liikkeitä, käytetään ElaProof Tukikangasta. Rakenteissa, joissa ei tapahdu liikettä, kuten vanhoissa rakenteissa, joissa kuivumiskutistumat ja painumat ovat jo tapahtuneet, voidaan asennus tehdä ilman tukikangasta.
Tiivistys limitetään tiivistettäville pinnoille
– betonipinnoilla vähintään 30 mm
– puupinnoilla vähintään 15 mm

Tukikankaan käyttäminen tiivistyksessä

Puhdistetulle, tasaiselle alustalle levitetään lastalla tai pensselillä reilusti ElaProof Indoor H tiivistysmassaa niin, että massa tarttuu kauttaaltaan alustaan. Rakenteissa, joissa liikkeet ovat mahdollisia, märkään massaan painetaan ElaProof Tukikangas esimerkiksi lastalla niin, että tukikankaan ja alustan väliin ei jää ilmaa. Tukikankaan päälle levitetään toinen kerros ElaProof Indooria niin, että Tukikangas pysyy paikallaan ja peittyy kauttaaltaan. Toinen kerros ElaProof Indoor H:ta on helpointa levittää ensimmäisen kerroksen kuivuttua. Tukikankaan jatkoskohdat limitetään vähintään 30 mm ja Tukikangas liimataan ElaProof Indoor H massalla alle jäävään tukikankaaseen. Erityistä tarkkuutta on kiinnitettävä kulma- ja nurkkakohtien sekä läpivientien tiiveyteen.

Tiivistys ilman tukikangasta

Rakenteissa, joissa ei tapahdu liikettä, tiivistys tehdään kahteen kertaan ElaProof Indoor H tiivistysmassalla lopullisen kuivakalvon 0,5 mm:n vähimmäispaksuuteen. Puhdistetulle, tasaiselle alustalle levitetään lastalla tai pensselillä reilusti ElaProof Indoor H tiivistysmassaa niin, että massa tarttuu kauttaaltaan alustaan. Ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua ennen toisen tiivistyskerroksen asentamista. Erityistä tarkkuutta on kiinnitettävä kulma- ja nurkkakohtien sekä läpivientien tiiveyteen. Pinta on kosketuskuiva 3-4 h kuluttua ja kävelyn kestävä 15 h kuluttua asennuksen jälkeen (20 °C, RH 45 %, 1 l/m2).

2. Tasopinnat

Tasopinnoilla puhdistetulle kiinteälle alustalle levitetään ElaProof Indoor H tiivistysmassa lastalla, telalla, pensselillä tai ruiskuttamalla. Seinä-, katto- tai muilla valuttavilla pinnoilla riittävän kalvonpaksuuden aikaan saamiseksi saatetaan tarvita useampia kerroksia. Seuraava kerros suositellaan levitettäväksi edellisen päälle aikaisintaan 3 h kuluttua. Suositeltu materiaalimenekki on yhteensä 1,0 – 1,4 l/m2. Pinta on kosketuskuiva 3-4 h kuluttua ja kävelyn kestävä 15 h kuluttua asennuksen jälkeen (20 °C, RH 45 %, 1 l/m2).

Kuivuminen

  • ElaProof Indoor H:n kuivuminen on veden haihtumista.
  • Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, pohjan imukyvystä ja ympäristön lämpötilasta, kastepisteestä ja suhteellisesta kosteudesta.
  • Kosketuskuiva 3-4 tunnissa (+20 °C, RH 45 %, 1,0 l/m2). Tuote saavuttaa täydet mekaaniset ominaisuutensa n. 3 viikon kuivumisen jälkeen. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden muutos vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan.

Jälkikäsittely

Kun tiivistys on kuivunut ja sen onnistuminen on todennettu, tiivistys suojataan tarpeen mukaan kulutusta kestävällä pinnalla. Kuivunut ElaProof Indoor H pinta voidaan esimerkiksi maalata, laatoittaa tai rapata.

Vaatimukset

Ilmatiiveyden onnistuminen edellyttää vähintään 0,5 mm kuivakalvonpaksuutta, joka tasaisella alustalla vastaa 0,8 l/m2 materiaalimenekkiä. Valmiin pinnoituksen tulee olla kauttaaltaan hyvin kiinni alustassa. Materiaalin tulee olla hyvin sitoutunut eikä pinnoituksessa saa olla reikiä. Ilmatiiveyden onnistumisen tarkastaminen edellyttää yleensä laadunvarmistusta, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi merkkiainekokein RT-kortin RT 14-11197 (Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein) mukaan.

Työkalujen puhdistus ja jätteenkäsittely

  • Puhdista työkalut ja ympäröivät pinnat heti vedellä. Kuivunut massa voidaan poistaa mekaanisesti tai orgaanisilla liuottimilla (esim. ksyleeni).
  • Pakkauksen voi hävittää energiajätteenä. Pakkauksen ja kuivuneen ElaProof Indoor H:n voi hävittää tavallisena sekajätteenä.

Rakennepiirrokset

Kaikki ElaProof-tuotteisiin liittyvät rakennepiirrokset löydät DWG- ja PDF-muodossa ProdLib-palvelusta.

Päivitetty: 1/2024 | MA

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy